Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym przy al. Niepodległości w Poznaniu

biotope
06.09.2019

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami i garażem podziemnym przy al. Niepodległości w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków podlegających ochronie prawnej oraz oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.