Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu obiektami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzysząca przy ulicy Anny Jantar w Poznaniu

biotope
17.03.2020

Inwentaryzacja malakologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu obiektami budowlanymi, niezbędna infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ulicy Anny Jantar w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.