Budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z usługami towarzyszącymi w Poznaniu

biotope
29.01.2019

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny i chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami towarzyszącymi przy ulicy Wołowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej oraz oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.