Centrum usługowo-handlowe w Koszalinie

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum usługowo-handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Koszalińskiej w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.