Osiedle Mikołaja Kopernika w Jarocinie

biotope
11.12.2018

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie prawnej na drzewach planowanych do usunięcia w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz wymianą sieci wodociągowej z przyłączami i budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami na Osiedlu Mikołaja Kopernika w Jarocinie (województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.