Połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych w Kaliszu

biotope
20.08.2019

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych w Kaliszu (województwo wielkopolskie)  wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.