Świetlica wiejska w Poklatkach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie

biotope
16.03.2016

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w 2 budynkach użyteczności publicznej położonych w Poklatkach i Ziminie (gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3.2.1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.