Układ komunikacyjny Kalisza na odcinku od ulicy Szerokiej do ulicy Łódzkiej

biotope
02.11.2017

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego Kalisza na odcinku od ulicy Szerokiej do ulicy Łódzkiej (województwo wielkopolskie), wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym.