Ulica Południowa w Bralinie

biotope
18.09.2020

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Południowej w Bralinie (gmina Bralin, powiat kępiński, województwo wielkopolskie) o długości 1,7 km (od ulicy Namysłowskiej do ulicy Kępińskiej). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem karty informacyjnej złożonym w ramach procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.