Urząd Gminy Płużnica

biotope
05.04.2016

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym w miejscowości Płużnica (województwo kujawsko-pomorskie). Ekspertyzy zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.3 – Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat – Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej.