Węzeł betoniarski wraz z infrastrukturą przy ulicy Dziadoszańskiej w Poznaniu

biotope
20.08.2019

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.