Zakład tartaczny w Klonii

biotope
17.06.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu tartacznego w Klonii gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.