Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kolejowej w Poznaniu

biotope
17.06.2021

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażem podziemnym, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kolejowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.