Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Poznaniu

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej pomiędzy ulicami Ułańską, Grunwaldzką i Jana Matejki w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.