Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie

biotope
23.11.2022

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych położonego przy ulicy Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskami o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku. Przedsięwzięcie to planuje się sfinansować ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 3.2.2: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”.