Budynki Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

biotope
11.12.2018

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie dwóch budynków Arcybiskupiego Seminarium Duchowego położonych przy ulicy Wieżowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na podniesieniu efektywności energetycznej budynków ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), w ramach działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym i poddziałania 3.2.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.