Porealizacyjny monitoring ptaków to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego ornitologa, której celem jest weryfikacja prognozowań zawartych w raporcie z przedrealizacyjnego monitoringu ptaków odnośnie zakresu możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, zwykle wybudowanej elektrowni lub farmy wiatrowej, na ptaki. W jego ramach dokonuje się oceny zmian natężenia wykorzystania obszaru przedsięwzięcia przez ptaki w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym, z uwzględnieniem zmian poziomu referencyjnego analizowanych w układzie BACI (ang. before-after-control-impact) lub BA (ang. before-after). Dokonuje się również oszacowania rozmiarów faktycznej śmiertelności spowodowanej kolizjami.

Porealizacyjny monitoring ptaków

Na czym polega porealizacyjny monitoring ornitologiczny? 

Porealizacyjny monitoring ornitologiczny realizuje się w oparciu o odrębne metodycznie systemy badań terenowych, zwanych modułami. Każdy moduł jest ukierunkowany na zbieranie innego rodzaju danych, z użyciem właściwych sobie metod. Badanie terenowe obejmują:

  • liczenia na transektach (badania dynamiki zgrupowań ptaków w cyklu rocznym);
  • liczenia na punktach obserwacyjnych (badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki);
  • census lęgowy gatunków kluczowych;
  • badania rozpowszechnionych ptaków w standardzie Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych;
  • identyfikacja zgrupowań i koncentracji;
  • monitoring ofiar kolizji.

Obowiązek wykonania porealizacyjnego monitoringu awifauny oraz przedkładania raportów z jego przeprowadzenia jest najczęściej wymogiem właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska określonym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zwanej w skrócie decyzją środowiskową.

Zgodność monitoring porealizacyjny ptaków z wytycznymi 

Monitoring porealizacyjny ptaków jest wykonywany zgodnie z Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z marca 2008 r. oraz projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z 2011 r.

Czy wiesz że… 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, porealizacyjny monitoring ptaków powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu pięciu lat po oddaniu elektrowni lub farmy wiatrowej do eksploatacji. Uzyskane w tym czasie wyniki o niskiej śmiertelności ptaków mogą znieść wszelkie ograniczenia (np. czasowe wyłączenia) nałożone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.