Sporządzenie planu ochrony dla parku krajobrazowego przez dyrektora parku krajobrazowego lub dyrektora zespołu parków krajobrazowych jest wymogiem ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 18, ust. 1 oraz art. 19, ust. 1, pkt 3). Ustanawia się go w ciągu 5 lat od dnia utworzenia parku krajobrazowego (art. 18, ust. 2).

Plan ochrony dla parku krajobrazowego

Plan ochrony dla parku krajobrazowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem (art. 20, ust. 1):

 • charakterystyki i oceny stanu przyrody;
 • identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych;
 • analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony;
 • charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego;
 • wyników audytu krajobrazowego.

Prace przy sporządzaniu planów ochrony dla parku krajobrazowego polegają na (art. 20, ust. 2):

 • ocenie stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera (art. 20, ust. 4): 

 • cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
 • identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
 • wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych;
 • określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu;
 • wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów;
 • wskazanie wymagań ochrony przyrody koniecznych do uwzględnienia w ustaleniach planów ogólnych gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych;
 • określenie granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem zakazów obowiązujących w danej strefie;
 • wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym.

Plan ochrony dla parku krajobrazowego ustanawia sejmik województwa, w drodze uchwały (art. 19, ust. 6a). Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i zaopiniowania przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 19, ust. 6b).

Zakres projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego 

Usługa sporządzenia projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego polega na: 

 • zebraniu materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu planu;
 • wyszczególnienie wód, z podaniem ich właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami;
 • inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonaniu ekspertyz w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony;
 • charakterystyce i ocen´ie uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku krajobrazowego, w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności gospodarczej i polityki przestrzennej oraz turystyki i rekreacji;
 • charakterystyce i ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego w zakresie elementów zagospodarowania przestrzennego wpływających lub mogących wpływać na zasoby, twory i składniki przyrody, walory krajobrazowe oraz wartości kulturowe chronione w parku krajobrazowym;
 • wskazaniu istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, form ochrony zabytków, lasów ochronnych oraz obszarów wyznaczanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
 • analizie skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w tym rozpoznaniu dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych;
 • opracowaniu koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych parku krajobrazowego;
 • wskazaniu zadań ochronnych, wynikających z koncepcji, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji;
 • ocenie przewidywanych skutków planu, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji.

Na podstawie zgromadzonych informacji zostaje sporządzona dokumentacja planu ochrony oraz projekt uchwały, które są poddawane konsultacjom społecznym.

Zgodność projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego z rozporządzeniem 

Projekt planu ochrony dla parku krajobrazowego jest sporządzany zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Przykładowe realizacje