Inwentaryzacja dendrologiczna to specjalistyczna usługa realizowanego przez naszego dendrologa, która polega na zgromadzeniu informacji na temat drzew i krzewów, występujących w badanym obszarze.

Na czym polega inwentaryzacja drzew i krzewów? 

Inwentaryzacja drzew i krzewów polega na określeniu przynależności gatunkowej drzew i krzewów rosnących w analizowanym terenie, dokonaniu pomiaru obwód pni drzew mierzonych na wysokości 5 i 130 cm oraz powierzchni rzutów poziomych krzewów, określeniu ich stanu fitosanitarnego, a także dokonaniu pomiaru ich położenia w wykorzystaniem odbiornika do nawigacji satelitarnej GNSS. W trakcie inwentaryzacji dokonuje się oględzin drzew i krzewów pod kątem ich zasiedlenia przez chronione gatunki grzybów, w tym porostów, roślin i zwierząt, w szczególności gatunków chrząszczy saproksylicznych, ptaków oraz nietoperzy.

Na czym polega inwentaryzacja roślin?

Kiedy jest wymagana inwentaryzacja dendrologiczna 

Inwentaryzacji dendrologicznej wymagają w szczególności drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają wartości kwalifikujące je do usunięcie dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody, to jest 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, a także krzewy, których powierzchnie rzutów poziomych przekraczają wartości 25 m².

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji drzew i krzewów 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej powstaje raport zawierający zestawienie tabelaryczne stwierdzonych drzew i krzewów z określeniem ich przynależności gatunkowej, obwodów ich pni na wysokości 5 i 130 cm – w przypadku drzew lub powierzchni – w przypadku krzewów, stanu fitosanitarnego, informacji na temat zasiedlenia przez chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz numerów działek ewidencyjnych, na których rośliny te rosną. W tabeli określa się również stawkę opłaty za usunięcie drzewa i krzewu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, wylicza się opłatę za ich usunięcie oraz określa się ewentualną podstawię prawną zwolnienia z opłaty. Co więcej, określa się liczbę nasadzeń zastępczych. Oprócz zestawienia tabelarycznego, raport zawiera także mapę tematyczną prezentującą rozmieszenie drzew i krzewów w badanym obszarze, na tle mapy zasadniczej, planu zagospodarowania terenu oraz ortofotomapy, a także mapę tematyczną prezentującą projekt nasadzeń zastępczych. Tę ostatnią mapę uzupełnia również projekt planu w postaci tabelarycznej zawierający wykaz gatunków drzew i krzewów proponowanych do nasadzeń, ich liczbę oraz ich minimalne wymiary.

Inwentaryzacja dendrologiczna jako element inwentaryzacji przyrodniczej 

Inwentaryzacja dendrologicznej jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej są również nieodłącznym elementem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83b ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Zezwolenie to jest niezbędne w przypadku, kiedy drzewa i krzewy kolidują z realizacją planowanego przedsięwzięcia i wymagają współcześniejszego wycięcia.

Przykładowe realizacje