Kompensacja herpetologiczna do specjalistyczna usługa realizowana przez naszego herpetologa, lub pod jego nadzorem, polegająca na budowie obiektów lub struktur zastępczych dla płazów w zamian za zniszczone w skutek realizacji przedsięwzięcia siedliska tych zwierząt. W ramach kompensacji herpetologicznej budowane są przejścia dla płazów pod inwestycjami o charakterze liniowym, kiedy ich realizacja powoduje przecięcie szlaków migracyjnych tych zwierząt. W celu naprowadzenia płazów na te przejścia, montuje się stałe ogrodzenia naprowadzające lub ochronno-naprowadzające, a także zagospodarowuje się w sposób zaplanowany ich otoczenie. Kiedy w ramach realizacji inwestycji zachodzi konieczność zasypania zbiornika wodnego stanowiącego miejsce godów i rozrodu płazów, w ramach kompensacji herpetologicznej w sąsiedztwie przedsięwzięcia buduje się zbiorniki zastępcze dla tych zwierząt oraz odpowiednio zagospodarowuje się ich otoczenie.

Kompensacja herpetologiczna

Przykładowe realizacje