Nadzór chiropterologiczny to specjalistyczna usługa sprawowana przez naszego chiropterologa polegająca na stałym lub okresowym monitoringu terenu inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania realizowanego obiektu budowlanego pod względem wymagań z zakresu ochrony nietoperzy.

Nadzór chiropterologiczny

Dlaczego nadzór chiropterologiczny jest tak ważny? 

Nadzór chiropterologiczny jest w szczególności istotny w przypadku realizacji inwestycji, które ze względu na swój charakter w sposób bezpośredni lub pośredni mogą prowadzić do niszczenia siedlisk nietoperzy, będących obszarami ich rozrodu, wychowu młodych i zimowania. Do sytuacji takich może dochodzić w szczególności w trakcie remontów lub rozbiórki obiektów budowlanych, bądź podczas usuwania dziuplastych drzew kolidujących z planowanymi przedsięwzięciami.

Obecność doświadczonego chiropterologa na placu budowy pozwala uniknąć wystąpienia szkód w środowisku. Chiropterolog reaguje na każdy przypadek naruszenia przepisów ochrony gatunkowej i proponuje działania zaradcze w przypadku wystąpienia zagrożenia dla nietoperzy.

Obowiązki nadzoru chiropterologiczny 

Do obowiązków nadzoru chiropterologiczny należy: 

  • kontrolowanie obszaru przedsięwzięcia pod kątem występowania nietoperzy, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia, odłowienia i ewakuacji zwierząt;
  • identyfikowanie obecności siedlisk nietoperzy na placu budowy, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie ich zabezpieczenia;
  • podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną nietoperzy oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie;
  • kontrolowanie stanu zabezpieczeń zrealizowanych na budowie uniemożliwiających użytkowanie terenu budowy przez nietoperze;
  • odbiory techniczne działań kompensacyjnych dla nietoperzy zrealizowanych w ramach inwestycji, w tym sztucznych schronień powstałych w zamian za zniszczone miejsca rozrodu, wychowu młodych lub zimowania;
  • sporządzenie dokumentacji (przyrodniczych i z wykonanych prac) oraz analiz.;

Przykładowe realizacje