Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego botanika, która polega na identyfikacji wszystkich fitocenoz porastających powierzchnię badanego obszar. W jej ramach przeprowadza się w szczególności rozpoznanie występowania w analizowanym terenie zbiorowisk roślinnych, będących fitosocjologicznymi identyfikatorami siedlisk przyrodniczych, które są przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Na czym polega inwentaryzacja fitosocjologiczna? 

Inwentaryzacja fitosocjologiczna polega na bezpośredniej obserwacji fitocenoz w terenie, określeniu ich przynależności do zespołów roślinnych lub wyższych jednostek syntaksonomicznych oraz ich skartowaniu.

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych powstaje lista stwierdzonych zespołów roślinnych oraz typów fitocenoz w randze zbiorowisk roślinnych, szczegółowa charakterystyka grup zbiorowisk roślinnych, a także mapa tematyczna prezentujące rozmieszenie fitocenoz w badanym obszarze. W przypadku występowania w analizowanym terenie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dokonuje się również oceny ich stanu ochrony.

Inwentaryzacja fitosocjologiczna jako element inwentaryzacji przyrodniczej 

Inwentaryzacja fitosocjologiczna jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wszystkie inwestycje wymagające przeprowadzenia prac ziemnych skutkujące zniszczeniem pokrywy roślinnej wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych. Jej celem jest diagnoza czy realizacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do zniszczenia wartościowych elementów szaty roślinnej, w tym w szczególności siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Przykładowe realizacje