Nadzór herpetologiczny to specjalistyczna usługa sprawowana przez naszego herpetologa polegająca na stałym lub okresowym monitoringu terenu inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania realizowanego obiektu budowlanego pod względem wymagań z zakresu ochrony płazów.

Nadzór herpetologiczny

Dlaczego nadzór herpetologiczny jest tak ważny? 

Nadzór herpetologiczny jest w szczególności istotny w przypadku realizacji inwestycji, które ze względu na swoją lokalizację w sposób bezpośredni lub pośredni mogą prowadzić do niszczenia siedlisk płazów, będących obszarami ich godów i rozrodu oraz migracji. Do sytuacji takich może dochodzić w szczególności w trakcie realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych oraz drogowych.

Obecność doświadczonego herpetologa na placu budowy pozwala uniknąć wystąpienia szkód w środowisku. Herpetolog reaguje na każdy przypadek naruszenia przepisów ochrony gatunkowej i proponuje działania zaradcze w przypadku wystąpienia zagrożenia dla płazów. Jednym z przykładów najczęściej stosowanych środków zaradczych realizowanych w ramach nadzoru herpetologicznego jest montaż specjalistycznych tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych ograniczających śmiertelność płazów na placu budowy.

Obowiązki nadzoru herpetologicznego 

Do obowiązków nadzoru herpetologicznego należy: 

  • kontrolowanie obszaru przedsięwzięcia pod kątem występowania płazów, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia, odłowienia i ewakuacji zwierząt;
  • identyfikowanie obecności siedlisk płazów na placu budowy i w jego sąsiedztwie oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń;
  • podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną płazów oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie;
  • kontrolowanie stanu zabezpieczeń zrealizowanych wokół placu budowy (ogrodzeń);
  • odbiory techniczne działań kompensacyjnych dla płazów zrealizowanych w ramach inwestycji, w tym przejść dla płazów, naprowadzeń do nich i zagospodarowania ich otoczenia oraz ogrodzeń i zbiorników zastępczych wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia;
  • sporządzenie dokumentacji (przyrodniczych i z wykonanych prac) oraz analiz.

Przykładowe realizacje