Nadzór entomologiczny to specjalistyczna usługa sprawowana przez naszego entomologa polegająca na stałym lub okresowym monitoringu terenu inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania realizowanego obiegu budowlanego pod względem wymagań z zakresu ochrony owadów.

Nadzór entomologiczny

Dlaczego nadzór entomologiczny jest tak ważny? 

Nadzór entomologiczny jest w szczególności istotny w przypadku realizacji inwestycji, które ze względu na swój charakter w sposób bezpośredni lub pośredni mogą prowadzić do niszczenia siedlisk owadów, będących obszarami ich rozrodu, wychowu młodych i zimowania. Do sytuacji takich może dochodzić w szczególności podczas usuwania starych próchniejących drzew kolidujących z planowanymi przedsięwzięciami, które mogą być siedliskami owadów saproksylicznych, to jest związanych z martwym drewnem.

Obecność doświadczonego entomologa na placu budowy pozwala uniknąć wystąpienia szkód w środowisku. Entomolog reaguje na każdy przypadek naruszenia przepisów ochrony gatunkowej i proponuje działania zaradcze w przypadku wystąpienia zagrożenia dla owadów.

Obowiązki nadzoru entomologicznego 

Do obowiązków nadzoru entomologicznego należy: 

  • kontrolowanie obszaru przedsięwzięcia pod kątem występowania owadów, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia ich siedlisk;
  • identyfikowanie obecności siedlisk owadów na placu budowy, a w przypadku ich stwierdzenia – podejmowanie działań w zakresie ich zabezpieczenia;
  • podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną owadów oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie;
  • odbiory techniczne działań kompensacyjnych dla owadów zrealizowanych w ramach inwestycji, w tym translokowanych siedlisk tych zwierząt;
  • sporządzenie dokumentacji (przyrodniczych i z wykonanych prac) oraz analiz.

Przykładowe realizacje