Screening chiropterologiczny to przeprowadzone przez naszego chiropterologa wstępne rozpoznanie obszaru planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego znaczenia dla nietoperzy oraz potencjalnego wpływu inwestycji na te zwierzęta. Dotyczy w szczególności przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni i farm wiatrowych.

Screening chiropterologiczny

Celem screeningu chiropterologicznego jest wykluczenie, w oparciu o dostępne dane naukowe na temat chiropterofauny, bez konieczności wykonywania całorocznego, przedrealizacyjnego monitoringu chiropterologicznego, obszarów w obrębie których istnieje bardzo wysokie ryzyko znaczącego oddziaływania na nietoperze inwestycji związanych z energetyką wiatrową.

Screening chiropterologiczny ma charakter pracy kameralnej. Podstawą dla jego wykonania są dane publikowane w monografiach ogólnokrajowych i regionalnych, czasopismach chiropterologicznych oraz raportach o ograniczonym zasięgu dystrybucji.

Screening chiropterologiczny nie jest dokumentem przedstawiam w postępowaniu administracyjnym, lecz dla inwestora stanowić może cenne narzędzie minimalizacji strat (czasu i pieniędzy) związanych z rozwijaniem projektu przedsięwzięcia w lokalizacji, w której żadne rzetelnie wykonane badania nie powozową wykluczyć możliwości znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na lokalną chiropterofaunę. Wątpliwe w takiej sytuacji będzie również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodność screeningu chiropterologicznego z wytycznymi 

Screening chiropterologiczny jest wykonywany zgodnie z Tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 r.

Czy wiesz że… 

Screening chiropterologiczny to najszybsza i najtańsza metoda oceny wpływu planowanej elektrowni lub farmy wiatrowej na nietoperze. W wielu przypadkach już na tym etapie planowania przedsięwzięcia można dokonać skutecznej ewaluacji ryzyka, na bazie której inwestor będą w stanie podjąć decyzję dotyczącą dalszego zaangażowania w projekt.

Przykładowe realizacje