Ekspertyza ornitologiczna to specjalistyczna opinia sporządzona przez naszego ornitologa opisująca wpływ planowanego zamierzenia inwestycyjnego na ptaki. Najczęściej konieczność jej wykonania zachodzi w przypadku realizacji inwestycji związanych z przebudową, remontem budynku, w tym w szczególności związanym z termomodernizacją, lub jego rozbiórką. Opinia ornitologiczna jest również pożądana w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. W każdym z tych przypadków celem ekspertyzy ornitologicznej jest określenie czy dany obiekt jest siedliskiem gatunków ptaków podlegających ochronie. W przypadku kiedy w wyniku prac terenowych ornitolog potwierdzi obecność siedlisk ptaków na budynku, drzewie lub krzewie identyfikuje stwierdzone gatunki, określa ich liczebność oraz wskazuje miejsca występowania. Co więcej, wskazuje działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcie na awifaunę.

Ekspertyza ornitologiczna

Przykładowe realizacje