Screening ornitologiczny to przeprowadzone przez naszego ornitologa wstępne rozpoznanie obszaru planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego znaczenia dla ptaków oraz potencjalnego wpływu inwestycji na te zwierzęta. Dotyczy w szczególności przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni i farm wiatrowych.

Screening ornitologiczny

Celem screeningu ornitologicznego jest wykluczenie, w oparciu od dostępne dane naukowe na temat awifauny, bez konieczności wykonywania całorocznego, przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego, obszarów w obrębie których istnieje bardzo wysokie ryzyko znaczącego oddziaływania na ptaki inwestycji związanych z energetyką wiatrową.

Screening ornitologiczny to ma charakter pracy kameralnej. Podstawą dla jego wykonania są dane publikowane w monografiach ogólnokrajowych i regionalnych, czasopismach ornitologicznych, raportach o ograniczonym zasięgu dystrybucji czy regionalnych bazach danych gromadzących dane ornitologiczne.

Screening ornitologiczny nie jest dokumentem przedstawiam w postępowaniu administracyjnym, lecz dla inwestora stanowić może cenne narzędzie minimalizacji strat (czasu i pieniędzy) związanych z rozwijaniem projektu przedsięwzięcia w lokalizacji, w której żadne rzetelnie wykonane badania nie pozwolą wykluczyć możliwości znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na lokalną awifaunę. Wątpliwe w takiej sytuacji będzie również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodność screening ornitologicznego z wytycznymi 

Screening ornitologiczny jest wykonywany zgodnie z Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z marca 2008 r. oraz projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki z 2011 r.

Czy wiesz że… 

Screening ornitologiczny to najszybsza i najtańsza metoda umożliwiająca określenie wrażliwości obszaru przyszłej inwestycji w energetykę wiatrową z punktu widzenia możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki. Za jego pośrednictwem, bez wykonywania czasochłonnych badań terenowych, można wykluczyć lokalizację, w której realizacja inwestycji byłaby ryzykowna.

Przykładowe realizacje