Nietoperze, jako zwierzęta w wielu przypadkach synantropijne, można stwierdzić w okresie rozrodu w siedliskach ludzkich. Prace budowlane lub remontowe w budynkach i innych strukturach antropogenicznych, które są zasiedlone przez nietoperze lub które mogą potencjalnie stanowić siedlisko ich kolonii rozrodczych, mogą powodować zabijanie, płoszenie lub niepokojenie tych podlegających ochronie zwierząt, a także niszczenie ich siedlisk. Mogą również przyczyniać się do niszczenia ich schronień oraz uniemożliwiania dostępu nich. Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska każdy przypadek prac, skutkujący ograniczeniem dostępu chronionym gatunkom do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, kwalifikuje się jako niszczenie ostoi i siedliska gatunku, jest zatem naruszeniem zakazu z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach rozrodu

Na czym polega inwentaryzacja nietoperzy w miejscach ich rozrodu? 

Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach ich rozrodu to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, której celem jest uniknięcie lub ograniczenie problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce przepisami ochrony gatunkowej. Prace termomodernizacyjne należą do inwestycji, które w sposób szczególny wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji chiropterologicznej.

Inwentaryzacja chiropterologiczna w miejscu rozrodu polega na bezpośredniej kontroli przez doświadczonego chiropterologa wszystkich miejsc w budynku, które mogą stanowić potencjalne kryjówki nietoperzy. Sprawdzane są w szczególności stropodachy oraz szczeliny pomiędzy prefabrykowanymi elementami elewacji w budynkach z wielkiej płyty, a także nieużytkowane strychy, poddasza oraz wolne przestrzenie pomiędzy drewnianymi elewacjami w budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. W przypadku problemów z dostępem do potencjalnych schronień, podczas inwentaryzacji wykorzystuje się również metody bioakustyczne polegające na rejestracji sygnałów echolokacyjnych emitowanych przez nietoperze podczas opuszczania kryjówek.

Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach ich rozrodu jako element inwentaryzacji przyrodniczej oraz ekspertyzy i opinii chiropterologicznej 

Inwentaryzacja nietoperzy w miejscach ich rozrodu jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ekspertyza chiropterologiczna oraz opinia chiropterologiczna wymaga również przeprowadzenia inwentaryzacji nietoperzy w miejscach ich rozrodu.

Prace remontowe realizowane w obrębie elewacji budynków, wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji chiropterologicznej, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć negatywny wpływ na siedliska tych zwierząt.

Zgodność inwentaryzacji nietoperzy z wytycznymi 

Inwentaryzacja chiropterologiczna w budynkach oraz dokumentacja powstała w wyniku jej realizacji są wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w publikacji Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody z 2009 r.

Czy wiesz że… 

Remontując budynek, w którym odbywają rozród nietoperze nie wystarczy poczekać z pracami budowlanymi, aż ssaki te opuszczą swoją kryjówkę i udadzą się na zimowiska. Prace remontowe należy tak przeprowadzić, aby po ich zakończeniu schronienie użytkowane przez nietoperze było dla nich nadal dostępne. Jeśli jest to jednak z przyczyn technicznych niemożliwe, należy zapewnić im w ramach kompensacji przyrodniczej siedlisko zastępcze.

Przykładowe realizacje