Ekspertyza chiropterologiczna to specjalistyczna opinia sporządzona przez naszego chiropterologa opisująca wpływ planowanego zamierzenia inwestycyjnego na nietoperze. Najczęściej konieczność jej wykonania zachodzi w przypadku realizacji inwestycji związanych z przebudową, remontem budynku, w tym w szczególności związanym z termomodernizacją, lub jego rozbiórką. Opinia chiropterologiczna jest również pożądana w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. W każdym z tych przypadków celem ekspertyzy chiropterologicznej jest określenie czy dany obiekt jest siedliskiem gatunków nietoperzy podlegających ochronie. W przypadku kiedy w wyniku prac terenowych chiropterolog potwierdzi obecność siedlisk nietoperzy na budynku lub w drzewie identyfikuje stwierdzone gatunki, określa ich liczebność oraz wskazuje miejsca występowania. Co więcej, wskazuje działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcie na chiropterofaunę.

Ekspertyza chiropterologiczna

Przykładowe realizacje