Budynki produkcyjno-handlowe w Luboniu

biotope
14.11.2017

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie dwóch budynków produkcyjno-handlowych położonych przy ulicy Dworcowej w Luboniu (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinie zostały złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na podniesieniu efektywności energetycznej budynków ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” i poddziałania 1.5.3 „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.