Ulica Druskienicka w Poznaniu

biotope
07.05.2019

Nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fragmentu ulicy Druskiennickiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z opracowaniem wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.